Keski-Karjalan musiikkiopisto

Keski-Karjalan musiikkiopisto antaa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän ja tanssin perusopetuksen mukaista opetusta Heinäveden, Kiteen, Liperin, Outokummun, Polvijärven, Rääkkylän ja Tohmajärven kuntien alueella. Musiikissa opetusta annetaan taidemusiikin, kansanmusiikin ja pop/jazz-musiikin alalta.

Keski-Karjalan musiikkiopiston toiminta perustuu lakiin ja asetukseen taiteen perusopetuksesta sekä opetussuunnitelmaan liitteineen ja toimintapaikkakuntien antamiin määräyksiin.

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on paikallisissa taidekouluissa vapaa-ajalla annettavaa taidekasvatusta. Se on tavoitteellista, valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan sidottua ja sitä antavat alan koulutetut ammattilaiset.

Taiteen perusopetuksen parissa lapsi tai nuori oppii pitkäjänteisyyttä, ajattelun taitoja ja luovuutta. Niiden avulla hänestä kasvaa aikuinen, jolla on hyvä sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma ja tulevaisuuden työelämässä tärkeitä taitoja.

Tarjoamme solistista opetusta, musiikin varhaiskasvatusta, tanssin taiteen perusopetusta sekä matalan kynnyksen opetusta.

Toiminta-ajatus

Opetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää musiikin ja tanssin opetusta pätevien opettajien johdolla. Opetuksella edistetään oppilaan taidesuhteen ja luovuuden kehittymistä ja elinikäistä sekä monipuolista taiteen harrastamista ja esittämistä. Samalla tarjotaan alueen asukkaille monipuolisia ja korkeatasoisia esityksiä. Musiikin ja tanssin opetus antaa myös valmiuksia hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. 

Keski-Karjalan musiikkiopiston toiminta pohjautuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien moninaisuuden kunnioitukselle.

Positiivisen pedagogiikan avulla tuetaan yksilön kasvua kehittämällä taitoja ajattelussa ja maailmasta parempi paikka taidekasvatuksen avulla. Musiikkiopisto-opinnot tarjoavat eväitä vahvaan itsetuntoon, taiteiden arvostamiseen, muiden kunnioittamiseen ja osaamisestaan iloitsemiseen.

Toiminnalla edistetään yksilöiden tasa-arvoa ja kunnioitetaan erilaisuutta. Jokainen oppilas nähdään ainutlaatuisena ja arvokkaana yksilönä sekä yhteisön jäsenenä. Opintojen kokonaisuus rakentuu vuorovaikutuksessa yhteisön ja ympäristön kanssa. Musiikkiopisto muodostaa oman turvallisen kasvuympäristönsä, johon kuuluu yhteisöllisyys ja yksilöllisyys samanaikaisesti.

Oppilas on aktiivinen toimija, jonka kokonaisvaltainen kehitys mahdollistuu yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Kommunikaatiotaitojen ja ilmaisun kehittäminen yhdessä muiden kanssa on keskeinen osa oppimista. Oppiminen vahvistaa oppijan kulttuurista osallisuutta ja edistää hänen hyvinvointiaan. 

Musiikkiopistomme tarjoaa oppilaille mahdollisuuden opiskella musiikkia ja tanssia tavoitteellisesti, päämäärätietoisesti ja oppilaan omat kiinnostuksen kohteet huomioiden.

Taiteidenvälisyys otetaan opetuksessa huomioon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppimisympäristö

Oppiminen tapahtuu turvallisissa oppimisympäristöissä. Opetustilat ovat viihtyisiä, käytännöllisiä ja tukevat opetuksen tavoitteiden toteutumista. Koulutuksen järjestäjä ja opettajat huolehtivat yhdessä opiskeluympäristöjen kehittämisestä. Oppimisympäristöiksi luetaan myös sähköiset oppimisalustat, jotka on pedagogisesti valittu opetuksen toteuttamisympäristöksi.

Musiikkiopisto voi tehdä yhteistyötä myös paikallisten musiikkileirien ja –kurssien kanssa sekä valtakunnallisesti tai kansainvälisesti.

Työtavat ja toimintakulttuuri

Taidemusiikki, kansanmusiikki ja rytmimusiikki sekä tanssi sisältyvät opetustarjontaan rinta rinnan oppilaan henkilökohtaiset tarpeet huomioon ottaen. Yhdessä ne ovat rakentamassa monipuolista ja kokonaisvaltaista musiikin kieltä rikastuttaen toinen toistaan.

Musiikin oppimäärän opinnoissa painottuu oppilaan henkilökohtainen ohjaus. Oppilaalle tarjotaan mahdollisuus monimuotoiseen yhteistoiminnalliseen musiikin tekemiseen ja opiskeluun. Yhteismusisointi kuuluu olennaisena osana jokaisen oppilaan opintoihin alusta alkaen.

Musiikin hahmotusaineiden opetus painottuu ryhmäopetukseen. Yksilöopetusta voidaan antaa rehtorin puollolla tai lyhytaikaisesti esimerkiksi lyhytkestoisen periodin, yhden lukukauden tai lukuvuoden kerrallaan. Opetustunnin kesto sovitaan erikseen.

Säveltäminen, improvisointi ja sovittaminen sisältyvät opetussuunnitelman mukaisesti opetukseen kaikilla tasoilla.

Tanssin opetus järjestetään ryhmäopetuksena, ikä- tai taitotasoihin perustuen.

Musiikin varhaiskasvatusta voidaan antaa ryhmäopetuksena joko lähiopetuksessa tai etäopetuksessa.

Tavoitteisiin perustuvat ja oppilaan oppimista edistävät positiivisen pedagogiikan työtavat vahvistavat oppilaan motivaatiota ja itseohjautuvuutta.

Musiikin hahmotusaineiden integrointia solistisen opetuksen kanssa toteutetaan kaikilla tasoilla.

Työtapojen monipuolisuutta edistetään muun muassa hyödyntämällä teknologiaa opetuksessa tarkoituksenmukaisella tavalla.

Vertaisoppiminen ja vertaistuki ovat oppimisen tukipylväitä.

Vertaisoppimista ja –tukea annetaan luontevasti yhteissoitossa, kamarimusiikissa, musiikkihetkissä, pajoissa sekä erilaisissa suoritus- ja konserttitilanteissa. Lisäksi voidaan järjestää projektiviikkoja oppilaiden ja opettajien kohtaamiseen isommissa ryhmissä, ja kannustetaan oppilaiden omaehtoiseen yhteismusisointiin.

Kuntien ja toiminta-alueen ohjelmapalvelu: Musiikkiopiston oppilaita ja oppilasryhmiä kannustetaan esiintymään erilaisiin tilaisuuksiin niiltä osin, kun ne tukevat oppilaiden opintojen etenemisvaihetta.

Kullakin paikkakunnalla kannustetaan toimijoita omaehtoisen kulttuurin ja musisoi­misen ylläpitämiseen muun ympäröivän yhteisön kanssa.

Kansainvälinen yhteistyö

Musiikkiopistomme pitää yllä kansainvälisiä suhteita aktiivisesti. Kansainvälinen yhteistyö on tärkeä osa oppilaitoksen toimintaa.

Oppimäärän yksilöllistäminen

Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan yksilölliset lähtökohdat ja kiinnostuksen kohteet. Oppilaalle voidaan laatia tarvittaessa henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa huomioidaan hänen tarpeensa, mahdolliset rajoitteensa ja hänelle yksilöllisesti suunnitellut kehitystavoitteet. Henkilökohtaisen opetussuunnitelman laatii opettaja yhteistyössä huoltajan ja oppilaan kanssa, ja sen käyttöönoton hyväksyy oppilaitoksen rehtori.

Oppilaaksi ottamisen periaatteet

Varhaisiän musiikkikasvatukseen, musiikkivalmennukseen ja tanssiin oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä resurssit huomioiden.

Musiikkiopiston oppilaaksi voi hakeutua jatkuvan haun kautta. Kaikki opintoihin hakeutuvat pyritään ohjaamaan musiikkiopiston toimintoihin resurssien puitteissa, esimerkiksi:

  • varsinaiselle oppilaspaikalle
  • soitinvalmennukseen
  • startti- ja aloitusryhmiin
  • erilaisiin pienryhmiin,
  • musiikin hahmotuksen opintoihin

Oppilaitoksen oppilaaksioton johtoajatuksena on ”taidekasvatus kuuluu kaikille”.

Opetuksen toteuttaminen poikkeustilanteessa

Musiikkiopiston opetus perustuu lähiopetukseen, joka toteutetaan kontaktiopetuksena oppilaan tai oppilasryhmän ja opettajan tai opettajien toteuttamana.

Mikäli valtakunnallinen, alueellinen, yksinomaan musiikkiopistoa, opettajaa tai oppilasta koskeva poikkeustilanne niin edellyttää, voidaan opetus siirtää etäopetukseksi rehtorin määräyksellä. Etäopetus toteutetaan solistisessa yksilöopetuksessa ja musiikin hahmotusaineissa käyttämällä etäopetuskanavia reaaliaikaisen, vuorovaikutukseen perustuvan opetuksen mahdollistamiseksi. Yhtyemusisointi ja tanssi toteutetaan joko monikanavaisena reaaliaikaisena opetuksena tai jakamalla annettu opetusaika osallistujien kesken. Muista opetusmuodoista tulee sopia rehtorin kanssa.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Keski-Karjalan musiikkiopisto noudattaa Tohmajärven kunnassa voimassa olevaa Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Tietosuoja

Lue tietosuojaseloste tästä.

Lue rekisteri- ja tietosuojaseloste tästä.

Opettajamme

Korkeasti koulutetut opettajamme ovat täällä sinua varten. Opettajamme ja heidän yhteystietonsa löydät alla olevasta linkistä.

Lukuvuoden starttipäivät 2022-23

Avoimet työpaikat

Liity mainioon työyhteisöömme!

Pilli

Julkaisemme vuosittain Pilli-tiedotuslehden. Sukella tästä musiikkiopiston maailmaan!

Keski-Karjalan musiikkiopisto

Perustettu 1988.

Haluatko kysyä lisää?musiikkiopisto@tohmajarvi.fi
040 105 4045 / rehtori

Musiikkiopiston toimisto

Käyntiosoite:
Takkunurmentie 9
82600 Tohmajärvi
Käynti Lassintien kautta (viimeinen sisäänkäynti)

Postiosoite:
Järnefeltintie 1
82600 Tohmajärvi

Toimistomme avoinna:

Maanantai
09:00 – 16:00
Tiistai
09:00 – 16:00
Keskiviikko
09:00 – 16:00
Torstai
09:00 – 16:00
Perjantai
09:00 – 15:00
Lauantai
Suljettu
Sunnuntai
Suljettu

Rehtorin tavoittaa myös toimistoaikojen ulkopuolella.

%d bloggaajaa tykkää tästä: